چهارشنبه, 9 بهمن 1398
مزایده فروش یک دستگاه خودروی مزدا وانت دوکابین

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی

اداره کل انتقال خون گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی را به استناد مجوز شماره 1167104 مورخه 24 / 02/1396 سازمان برنامه و بودجه استان گیلان و  با کد فراخوان 200964108000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.( تذکر مهم اینکه فقط پاکت الف علاوه بر سامانه مذکور می بایست حتماً به صورت فیزیکی در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گذار تحویل داده شود.)

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ اتتشار مناقصه در سامانه تاریخ چهارشنبه 21/04/1396 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  8صبح     روز  چهارشنبه تاریخ  21/04/1396  می باشد.                        

مهلت زمانی ارائه پیشنهادهفت روز کاری (بجز ایام تعطیلات رسمی) پس از انتشار آگهی دوم جهت دریافت اسناد: و مهلت ارائه پیشنهاد ده روز کاری پس از انقضاء مهلت دریافت اسناد (بجز ایام تعطیلات رسمی ) ساعت   14        روز سه شنبه        تاریخ      10/05/1396   می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت      10  صبح         روز         پنجشنبه           تاریخ 12/05/1396

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف . آدرس رشت،میدانفرهنگ،خیابانآزادگان،جنب پارک اندیشه، اداره کل انتقال خون گیلان،دبیرخانه مرکزی.                                                                                                                                                                

تلفن :33326006-013

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 27313131  دفترثبت نام:85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ((www.setadiran.ir بخش " ثبت نام / پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است. (کلیه هزینه های نشر آگهی بر عهده شخص برنده می باشد).        


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0